International Space Station


Base kit: Revell
Scale: 1/144
Model by: Stephan Skaletzka
Photo by: Stephan Skaletzka